Auto-škola se može upisati sa navršenih

  • 14 godina za moped;
  • 16 godina za potkategorije A1 i B1, traktor i radnu mašinu;
  • 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E;
  • 21 godinu za kategorije C i CE pod uslovom da ima vozačku dozvolu za potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu;
  • 21 godinu za potkategorije D1 i D1E pod uslovom da ima vozačku dozvolu za B kategoriju najmanje dvije godine;
  • 24 godine za kategorije D i DE pod uslovom da ima vozačku dozvolu za potkategorije D1 ili D1E najmanje dvije godine.
Čisto iz praktičnih razloga, da bi imali kontinuitet u obuci, odnosno da ne bi imali pauzu između završena praktične obuke i mogućnosti da se polaže praktični ispit, dobro bi bilo da upišete auto-školu par mjeseci prije navršenih 18 godina.
Dovoljno je da za upis imate ličnu kartu i ljekarsko uvjerenje.
Broj nastavnih časova osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama utvrđuje se kako slijedi:Teorijska nastava traje kako je prikazano u prethodnoj tabeli i može se realno završiti za 10 do 15 radnih dana. Troškovi izvođenja teorijske nastava ovise o auto-školi i u principu se može platiti u više rata.

Broj nastavnih časova osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom utvrđuje se kako slijedi:Nastava iz upravljanja motornim vozilom traje kako je prikazano u prethodnoj tabeli i može se realno završiti za 18 do 20 radnih dana za „B“ kategoriju. Troškovi izvođenja obuke iz upravljanja motornim vozilom ovise o auto-školi i u principu se može platiti u više rata.
Ako se vremenski uklapa i ako ste savladali gradivo, možete izaći na prvi ponuđeni rok.
Na testu ima od 40 pitanja.
Da bi položili teorijski ispit treba da imate 108 i više bodova za A i B kategoriju, odnosno 126 i više bodova za C i D kategoriju. Broj bodova i vrednovanje testa utvrđuje se kako slijedi:Pregled za ljekarsko uvjerenje se može obaviti u svakoj zdravstvenoj ustanovi koja posjeduje odobrenje da se bavi tim poslovima, kao što je na primjer Dom zdravlja.
Ljekarsko uverenje se za obuku, polaganje ispita i izdavanje vozačke dozvole izdajese na period trajanja od jednu godinu dana.
Praktičnu obuku mozete započeti onog dana kad dobijete uvjerenje o položenom ispitu iz isti dan kada izvadite ljekarsko uvjerenje. Kandidat za vozača može započeti osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom, kad pored identifikacijskih dokumenata, kod sebe ima:

  1. liječničko uvjerenje,
  2. uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za onu kategoriju za koju se kandidat obučava i
  3. uvjerenje o položenom ispitu iz pružanja prve pomoći. Kandidat je iste dužan pokazati na zahtjev ovlaštene osobe
Cijenu praktične obuke utvrđuju autoškole. U principu, većina autoškola nudi opciju za plačanje u više rata.
Obuku iz prve pomoći obavljate u crvenomi križu u općini vašeg prebivališta, a polaganje ispita prijavljujete u ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Kandidatu koji položi ispit izdaje se uvjerenje o uspješno položenom ispitu za vozača motornih vozila koje zajedno sa ljekarskim uvjerenjem preda u CIPS svog prebivlišta.
Da, možete.
15 dana.

Vrijeme trajanja ispita za kategorije/potkategorije navedeno je sljedećoj tabeli:

Teorijski ispit traje 60 minuta dok praktični traje 25 minuta.

To se utvrđuje u autoškoli, i u principu možete, ali ste dužni to nadoknaditi u dogovoru s autoškolom.
Ispit se prijavljuje najkasnije 8 dana prije njegovog planiranog termina.
Ne možete, jer se nakon položenog ispita iz prve pomoći trebate osposobiti za vožnju i kako biste mogli polagati vožnju.
Da. Morate lično prijaviti ispit i u prijavi potpisati izjavu.
Teorijska nastava u autoškolama najčešće se izvodi u trajanju od 3 do 4 sata dnevno, a vožnja u trajanju od 2 sata dnevno.
Ne, ne smijete.
Možete da vježbate preko naše stranice (ove) klikom na link Testovi.